§1

 Klubbens navn er RC-ROYAL med hjemsted i Kolding Kommune. RC-ROYAL er en selvejet forening oprettet den 19 April 2008. Dens formål er, at virke for såvel sporten som for selskabelige sammenkomster og udflugter for klubbens medlemmer og i øvrigt for, at styrke og udvikle kammeratskabsfølelsen indenfor motorsportsverdenen samt medvirke til, at klubbens medlemmer strengt overholder motorloven, miljøloven og politivedtægterne.

§2

 Alle personer som respektere klubbens love, kan optages som medlem. Optagelse er først gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent til klubben er betalt.

§3

 Den årlige kontingent til klubben, fastsættes af bestyrelsen i henholdt til budget for det kommende år, som betales årligt forud. Kontingentet skal være klubben i hænde, inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret. Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31 december.

§4

 Har klubben ikke modtaget kontingentet inden den 1. Marts, kan bestyrelsen uden yderligere henvendelse straks slette vedkommende som medlem hos RC-ROYAL. Hvis vedkommende og nye ønsker at blive medlem skal der betales kontingent samt gebyr.

§5

 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges en revisor, denne må ikke være medlem af foreningen eller i familie. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer. På lige årstal afgår formand, revisor og 1 bestyrelsesmedlem, på ulige årstal afgår næstformand, sekretær, kasserer. Endvidere vælges der for en et årrig periode 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Udtræder formand eller et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med suppleanten. Er man bestyrelsesmedlem i en anden motorklub, kan man ikke være medlem i RC-ROYAL´s bestyrelse.

§6

 Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når formand eller næstformand og mindst 2 medlemmer er til stede. Møderne indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§7

 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle dens beslutninger afgøres ved 2/3-deles flertal af det mødte medlemstal. Hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Den alene kan ophæve eller forandre lovene. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer. 5. Valg af evt. Formand, bestyrelsesmedlemmer, Revisor og suppleanter. 6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling, indkaldes skriftlig til hvert enkelt medlem med 14. dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden. Forslag (vedtægtsændringer) der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen. Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen. Som adgangskort til generalforsamlingen gælder kun det medlemskort fra sidste påbegyndte år. Alle der lovligt deltager på generalforsamlingen har stemmeret. Referat er tilgængeligt på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

§8

 Udflugter, sammenkomster og løb tilrettelægges af bestyrelsen. Meddelelser om udflugter eller sammenkomster offentliggøres i klubben, på RC-ROYAL.dk eller skriftlig til medlemmerne med mindst 5 dages varsel. Afholdelse af løb bekendtgøres på samme måde, dog med mindst 2 ugers varsel.

§9

 Klubbens vedtægter, samt klubbens bestræbelser for orden og sømmelig optræden, såvel i som udenfor klubben må respekteres. Såfremt bestyrelsen skønner, at noget medlem har overtrådt disse bestemmelser, eller på anden måde forbrudt sig mod klubben, er denne berettiget til at ekskludere medlemmet, dog er det pågældende medlem berettiget til, forinden beslutning tages, at udtale sig overfor bestyrelsen. Til eksklusions vedtagelse kræves enstemmighed af den samlede bestyrelse, fraværende bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme skriftlig, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Det ekskluderede medlem skal ligeledes have ret til, at komme tilstede på den generalforsamling eller bestyrelsesmøde, hvor hans sag behandles.

§10

 Klubbens midler, må kun bruges til klubben samt de arrangementer bestyrelsen arrangere. Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge, uden kasserens godkendelse. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Foreningens økonomiske midler ligger hos Nordea Rendebanen 13, 6000 Kolding

§11

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§12

 Opløsning af klubben kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt to tredjedele af medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedeles majoritet af det mødte medlemstal. I tilfælde af opløsning af klubben, skænkes foreningens midler til almennyttige formål i Kolding kommune.

Revideret og godkendt af generalforsamlingen d. 29. Dec. 2010 og er gældende fra d.d.